• تماس با ما زاگرس کمپرسور ایرانیان

 

تجهیزات تولید گازهای صنعتی

 

اکسیژن سازها و نیتروژن سازها از جمله سیستم های تولید و ذخیره گازها می باشند که کاربردهای گسترده ای در صنایع نفت و گاز ، صنعت مواد غذایی، صنعت الکترونیک و بیمارستان ها دارند.  با نصب نیتروژن ساز و اکسیژن ساز منبعی دائمی و مطمئن از نیتروژن و اکسیژن تولید شده در محل مصرف خود خواهید داشت و شما بی نیاز از مخازن اکسیژن و نیتروژن خواهید شد. شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان تامین کننده پکیج های تولید نیتروژن و اکسیژن به روش PSA  میباشد . این پکیج ها، گاز را هر کجا ، هر زمان و با هر درصد خلوص و حجم تولیدی که شما بخواهید،  تولید می کنند.

package-line

تصویر شماتیک پکیج کامل

پکیج تولید نیترژن-پکیج تولید اکسیژن – پکیح تولید هیدروژن -پکیج تولید گاز نیتروژن – پکیج تولید گاز اکسیژن – پکیج تولید گاز هیدروژن – نیتروژن ساز- اکسیژن ساز – هیدروژن ساز –مولدهای گازی – انواع مولد گازی -مولد گاز اکسیژن – مولد گاز نیتروژن – مولد گاز هیدروژن – مولد به روش PSA  –  مولد نیتروژن – مولد اکسیژن – مولد آرگون – مولد هیدروژن – پکیج تولید گاز نیتروژن – پکیج تولید گاز اکسیژن – پکیج تولید گاز هیدروژن – نیتروژن ساز- اکسیژن ساز – هیدروژن ساز – مولد گاز اکسیژن – مولد گاز نیتروژن – مولد گاز هیدروژن – مولد به روش PSA  –  مولد نیتروژن – مولد اکسیژن – مولد آرگون – مولد هیدروژن – مولد های گازی-مولدهای گاز-پکیج مولد اکسیژن-پکیج مولد نیتروژن-پکیج مولد هیدروژن – پکیج مولد گازها- مولد گازها – پکیج تولید گاز نیتروژن- مولد نیتروژن -نیتروژن ساز- تولید نیتروژن- پکیج تولید نیتروژن