• تماس با ما زاگرس کمپرسور ایرانیان

 

کمپرسورها و بلوئرهای گاز 

 

امروزه در بیشتر صنایع از سیستم های فشرده سازی گازها استفاده می شود. پالایشگاه ها ، پتروشیمی ها ، صنعت فولاد و دیگر صنایع برای انتقال گاز، ریکاوری گازها و افزایش فشار گازها نیاز به این سیستم ها دارند. سیستم های فشرده سازی گازها بر مبنای فشار و حجم گازی که فشرده می کننده به انواع ذیل تقسیم می گردند :

انواع کمپرسور گاز – کمپرسور گاز اسکرو – کمپرسور گاز پیستونی -کمپرسور اکسیژن – کمپرسور نیتروژن – کمپرسور اسکرو گاز – کمپرسور پیستونی گاز – کمپرسور گاز طبیعی – کمپرسور گاز CNG  – – انواع کمپرسور گاز – کمپرسور گازی -کمپرسور CNG  – کمپرسور گاز – انواع کمپرسورهای گاز – کمپرسور گاز نیتروژن – کمپرسور نیتروژن – کمپرسور گاز اکسیژن – کمپرسور اکسیژن – کمپرسور گاز متان – کمپرسور متان – کمپرسور گاز هیدروژن – کمپرسور هیدروژن – کمپرسور دی اکسید کربن – کمپرسور گاز آرگون – کمپرسور آرگون – کمپرسور گاز هلیم- کمپرسور هلیم – کمپرسور بیوگاز – کمپرسور اسکرو گاز طبیعی – کمپرسور اسکرو نیتروژن –کمپرسور اسکرو اکسیژن –کمپرسور اسکرو آرگون – کمپرسور اسکرو هلیم – کمپرسور اسکرو دی اکسید کربن – کمپرسور کربن دی اکسید